W związku z wnioskiem zgłoszonym na Walnym Zebraniu w dniu 14 maj 2017 roku dotyczącym zwołania Walnego Zebrani Wyborczego do końca miesiąca czerwca 2017 roku Zarząd Komisatyczny ROD "OSA" 

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO PRACY W ZARZĄDZIE ROD "OSA"

O pilne zgłaszanie swoich kandydatur do Zarządu Komisarycznego w każdą sobotę w biurze ROD
w godzinach 12-15 lub telefonicznie na numer 602 220 822.
Zapraszamy
ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „OSA” W OSSE
 
zaprasza na
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
które odbędzie się w dniu
 
14 maja 2017 roku
 
w świetlicy ROD „Odrodzenie” w Łodzi przy ulicy Wycieczkowej 1/5
 
Początek obrad:
– w I terminie 10,30
– w II terminie 11,00
 
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdania Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za rok 2016 wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na rok 2017.
10. Projekt preliminarza finansowego na rok 2017.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2016
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w roku 201
17. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok
18. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
20. Sprawy różne
21. Zakończenie obrad
 
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 6 maja 2017 roku w godzinach 12,00 – 15,00 w biurze ROD „Osa”

Działkowcy ogrodu „OSA”

W dniu 22 kwietnia 2017 roku, podczas uruchamiania wody w ogrodzie wystąpiła kolejna awaria na wodociągu głównym. Od poniedziałku rozpoczynają się prace nad usunięciem tej awarii. Mamy przekonanie, że uda się puścić wodę przed majowym weekendem. Prosimy o śledzenie strony internetowej i na bieżąco informowanie najbliższych sąsiadów. Następny komunikat poniedziałek-wtorek.

Zarząd komisaryczny ROD.

Miłych Świąt Wielkanocnych życzą Zarządowi oraz wszystkim Działkowcom ROD OSA
Lucjan i Bożena KRALA
Baranki na działce
Baranki Wielkanocne
Forsycja
KRET podkopuje
Kwiat magnolii
Kwitnąca wiśnia
Magnolia - wiosna 2017
Magnolia - Wielkanoc 2017
Magnolia wśród świerków
Szafirki
Punkt Składowania Trawy

 

APEL DO DZIAŁKOWCÓW Z TERENU MIASTA ŁODZI ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI BĘDĄCYCH  SYMPATYKAMI  OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO

Działkowcu, jeśli nie jest ci obojętny los łódzkich ogrodów włącz  się w  akcję obrony ROD „Księży Młyn” w Łodzi przed likwidacją 125 działek rodzinnych   i obszaru o łącznej  powierzchni  prawie 5 hektarów !-  w celu utworzenia miejskiej plaży, obiektów handlowo-usługowych, parkingów.

 Mamy zaledwie 6 dni ! na uratowanie ogrodu działkowego „Księży Młyn”  przed jego częściową likwidacją.              

Bardzo prosimy o aktywne wzięcie udziału w głosowaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Łodzi dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego terenu ROD „Księży MŁYN”  w Łodzi pod tytułem  „Co powstanie wokół stawu na rzece Jasień ?” oraz o poparcie WARIANTU NR 2 !

NASZA KONCEPCJA:

Wariant NR 2- stworzony został w trakcie zorganizowanych z udziałem części działkowców w dniu   17 lutego 2017 r. przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi  warsztatów urbanistycznych i jako jedyny zabezpiecza ROD  „Księży Młyn” przed częściową likwidacją, wprowadzając jednocześnie koncepcję częściowego otwarcia ogrodu działkowego dla potrzeb mieszkańców Miasta Łodzi.

 TERMIN GŁOSOWANIA:

Od najbliższej soboty tj. 25 lutego do dnia  3  marca 2017 roku każdy mieszkaniec Miasta Łodzi będzie mógł wziąć udział w głosowaniu nad proponowanymi wariantami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wokół stawu położonego między dwiema częściami ROD „ Księży Młyn”  i poprzeć koncepcję zakładającą utrzymanie ogrodu działkowego na tym terenie.

FORMA I MIEJSCE GŁOSOWANIA :

1.     ELEKTRONICZNA – za pośrednictwem platformy internetowej VOX POPULI - https://vox.uml.lodz.pl/,

2.     TRADYCYJNA – papierowe arkusze do głosowania są do pobrania  w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera). Pobieranie wniosków oraz głosowanie  odbywa się w godzinach pracy tej placówki:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00;
- w soboty w godz. 9.00 - 13.00;

Uwaga!- bardzo prosimy o rozpropagowanie  naszej wspólnej akcji obrony ROD „Księży Młyn” wśród innych łódzkich działkowców, rodzin, znajomych będących mieszkańcami Miasta Łodzi oraz wszystkich sympatyków ogrodnictwa działkowego, którym nie jest obojętny stan „Zielonych Oaz Miasta Łodzi”.

Jak bardziej pomóc ?

Działkowcu !- . Istnieje możliwość pobrania 5 ankiet przez 1 osobę, pobierając druk ankiety dla siebie weź również dodatkowe   4 ankiety dla innych osób i zainteresuj je naszą akcją, zwiększamy w ten sposób szanse naszego projektu

NASZA FILOZOFIA:

Naszym celem jest powstrzymanie działań władz przed komercjalizacją gruntów na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Łodzi i obrony rodzinnych ogrodów działkowych przed  ich likwidacją.

Nie pozwólmy, aby sprawa ROD „Księży  Młyn” stała się początkiem otwarcia polityki wymazywania ogrodów działkowych z krajobrazu Miasta Łodzi.

Ważne -oddajemy głos do 3 marca 2017 roku do godz.1900.

Szanowni działkowcy ROD „OSA” w Osse

Po rezygnacjach osób pełniących funkcje w zarządzie ogrodu. Po rezygnacjach naszych koleżanek z udziału w pracach zarządu komisarycznego ROD oraz wobec odmowy udziału w kolejnym zarządzie komisarycznym ROD osób, z którymi przeprowadzono kilka spotkań. W trosce o realne zapewnienie obrony interesów wszystkich członków społeczności działkowej ROD „OSA”, a także w trosce o zapewnienie normalnego funkcjonowania ogrodu, Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, w dniu 26 stycznia 2017 roku, powołało kolejny zarząd komisaryczny ogrodu składający się z członków okręgowego zarządu, w osobach:

Jacek Łuczyński Prezes Zarządu Komisarycznego
Henryk Jastrzębski  Wiceprezes
Jan Pietrasiak  Skarbnik

Zadaniem w/w zarządu jest przejąć pieczę nad majątkiem oraz dokumentacją ogrodu i w terminie do dnia 15 maja 2017 r. zorganizować i przeprowadzić walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD.

Dalszych informacji szukajcie na stronie internetowej ogrodu oraz na tablicach informacyjnych w ROD.

Prezes Zarządu  Komisarycznego
ROD „OSA”
Jacek Łuczyński

 

 

 

 

Drodzy działkowcy. Od początku roku 2016 została wydzielona strona przeznaczona do zamieszczania ogłoszeń sprzedam, kupię, zamienię. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest bezpłatne.

Jak to zrobić? Należy przesłać treść ogłoszenia z numerem działki  i numerem kontaktowym na adres admin@rodosa.pl.

Dnia 23 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie ROD "OSA" w Osse k/ Strykowa.
Pragniemy aby każdy działkowiec zapoznał się z treścią uchwał oraz uchwalonych regulaminów.

Materiały do pobrania (pliki .pdf):

Uchwały do pobrania (plik .pdf):

 

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często
poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a
zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu
wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące
altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują
to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed
wszystkim w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

- ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

- ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

- regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

cały artykuł w postaci pliku .docx (pobierz)

Fragment Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Art.13.

 1. Na terenie działki nie może znajdować się:
  1. altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art.2 pkt 9a;
  2. obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2 oraz o wysokości przekraczającej 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym wart. 36 ust. 3.

 

ZDJĘCIA Z ZABAWY WAKACYJNEJ

W dziale Galeria zdjęć oraz Powitanie wakacji 2013

 

ZDJĘCIA Z OGNISKA DZIAŁKOWEGO

W dziale Powitanie wakacji 2013

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki - "Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściątych drzew pod groźbą kary".

W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z

Panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 697 - 472 - 916

UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

 

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

- Różnych mebli, dywanów i chodników

- Złomu, gruzu, itp.

- Wszelkiego sprzętu AGD.

- Opon i innych części samochodowych.

- Pojemników o dużych gabarytach i beczek.

- Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.
Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !

 
Telefon kontaktowy

Kontaktowy numer telefonu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie rodosa.pl zapraszamy do zapoznania się z instrukcją

Rejestracja krok po kroku
Dostęp do opłat

Sprzedam, Kupię, Zamienię

19-02-2017

Sprzedam działkę nr: 72
telefon kontaktowy: 503 875 152


30-04-2016

Sprzedam działkę nr: 152
telefon kontaktowy 662-040-236


25-04-2016

Sprzedam działkę nr: 187
telefon kontaktowy 604-629-151


plan ogrodu

Informacje

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

 

Statystyki

 • Online Online
  • Goście Goście 2
  • Członkowie Członkowie 1
  • Suma Suma 3