Komunikat 

Friday, March 20, 2020 2:19:00 PM

Szanowni Działkowcy ROD ,,OSA’’ w Osse k/Strykowa

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne Zarząd ROD ,,OSA’’ informuje, iż zostaje przełożony
termin Zebrania Sprawozdawczego za 2019 r. Nowym terminie zebrania to 26.04.2020 r. miejsce i
godzina bez zmian tj. Bałucki Ośrodek Kultury ,,Na Żubardzkiej” ul. Żubardzka 3 Łódź.
Pierwsza tura godz. 10.00, druga tura zebrania 10.30. Porządek obrad bez zmian.
 
Proszę zapoznać się z Komunikatem Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2020r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ KOMUNIKATU <<

Wiosna tuż, tuż ... 

Friday, March 20, 2020 2:15:00 PM

Ogłoszenie 

Sunday, March 1, 2020 6:00:00 AM

Zarząd Rod "OSA" przyjmuje zapisy do wymiany podlicznika energii elektrycznej. Koszt wymiany to ok. 60 zł. Prosimy o zgłaszanie się do budynku administracyjnego nr.: 126.

Osoby wymieniające podlicznik energii elektrycznej, proszone są o zgłaszanie się do Zarządu celem odbioru protokołu zdawczo-odbiorczego i starego podlicznika.

Idzie wiosna 

Sunday, March 1, 2020 6:00:00 AM

Idzie wiosna, a wraz z nią zaczyna budzić się do życia przyroda. Aby jej pomóc zawieszono na terenie ogrodu 8 budek lęgowych.

 

ŚMIECI 

Friday, January 10, 2020 6:00:00 AM

UWAGA DZIAŁKOWCY - ZMIANY OD 01.01.2020 r.

Dnia 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W skutek ww przepisów gmina Stryków od 01.01.2020 r. nie wdrożyła ROD „Osa” do swojego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec stanowiska gminy dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z terenu niezamieszkałego jakim jest ROD „Osa” Zarząd zobowiązany został do podpisania umowy indywidualnej na odbiór odpadów w 2020 r.
Zmiany zostały sporządzone na podstawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – Krajowego Zarządu PZD z dnia 04.12. 2019 r.
Zarząd prosi o nie wyrzucanie oraz weryfikacje odpadów budowlanych i gabarytów oraz o segregację odpadów ( od czasu pojawienia się dodatkowych pojemników). Za odpady mieszane ( okna, gabaryty, blachy, drzewo itd.) grożą kary w wysokości dwukrotności ustalonej opłaty. Ww odpady działkowiec zobowiązany jest usunąć na własny koszt.
 
Szczegóły Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2019 r.

WODA GRUNTOWA - GOSPODARCZA 

Friday, January 10, 2020 6:00:00 AM

UWAGA DZIAŁKOWCY - ZMIANY OD 01.01.2020 r.

W dniu 20.07.2017 r. została uchwalona Ustawa Prawo Wodne, która zlikwidowała przysługujące ROD zwolnienie od opłat za pobór wód. Wobec powyższego ogród został obciążony opłatami zgodnymi z wykazem kwartalnym ilości zużycia wód gruntowych. W 2019 r. Wody Polskie nałożyły klasyfikację i wydały decyzję za 2018 i 2019 r. (opłatę stałą i opłatę zmienną).
Mając powyższe na uwadze Zarząd ROD „Osa” prosi o rozsądne użytkowanie wody w tym sezonie i zwracanie uwagi na sąsiadów którzy pozostawili wodę odkręconą na długi czas.
Za to wszyscy płacimy!!! zgodnie ze stanem liczników Studni nr 1 i Studni nr 2.
 
Szczegóły Zarząd przedstawi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2019 r.

Podlewanie działek w okresie letnim 

Saturday, June 15, 2019 6:00:00 PM
Przypominamy wszystkim działkowcom o zakazie podlewania w dni upalne i okresie letnim w godzinach 12.00 – 17.00

Komunikat 

Monday, March 25, 2019 5:47:00 PM

GABARYTY

Stryków, ul. Batorego 25
tel. 42 719-81-98
 
 

Prace remontowe 

Friday, February 1, 2019 7:17:00 PM
Działkowcy dokonujący prac remontowych na terenie ogrodu powinni posiadać własne kontenery - potwierdzenie odbioru odpadów.
Wielkość w zależności od rodzaju wykonywanego remontu (przebudowy).

RODO 

Tuesday, January 1, 2019 6:01:00 AM
Zgodnie z artykułem 13 RODO oraz na podstawie Uchwały NR 149/2018 ,150/2018, 151/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w PZD, 150/2018 w sprawie ,, Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD’’, 151/2018 w sprawie wprowadzania ,,Instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi służącymi w przetwarzaniu danych osobowych w jednostkach PZD”  Zarząd ROD ,,OSA’’ prosi działkowców o podpisanie Zawiadomienia o dysponowaniu danymi osobowymi  co jest niezbędne dla zarządu ROD ,,OSA’’ jak i jednostek administracyjnych PZD do prowadzenia dokumentacji osobowej działkowców.
Zawiadomienie w formie .pdf do pobrania
Prosimy o przychodzenie do Budynku Zarządu w soboty  godz. 15.00 –17.00
Zarząd ROD ,,OSA’’
W dniu 10.07.2018r zostały pobrane i przekazane do badania próbki wody ze studni dużej dostarczającej wodę gospodarczą do poszczególnych działek.
Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia.
Wyniki badania z dnia 13.07.2018r przedstawione są poniżej:
Przypominamy działkowcom ROD „Osa” o postanowieniach Regulaminu Korzystania z energii elektrycznej, uchwalonych przez Walne Zebranie w 2016 roku:
Część II, pkt.7
„Opóźnienie ponad 1 miesiąc opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej (ponad okresy rozliczeniowe określone w rozdziale II pkt 6 lub opłaty energetycznej w terminie określonym w rozdziale III pkt 3) stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki”
Część I, pkt 6
„Ustala się opłatę w kwocie 100 zł za każdorazowe ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej.”

J.Łuczyński

Drodzy działkowcy. Od początku roku 2016 została wydzielona strona przeznaczona do zamieszczania ogłoszeń sprzedam, kupię, zamienię. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest bezpłatne.

Jak to zrobić? Należy przesłać treść ogłoszenia z numerem działki  i numerem kontaktowym na adres admin@rodosa.pl.

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często
poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a
zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu
wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące
altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują
to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed
wszystkim w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

- ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

- ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

- regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

cały artykuł w postaci pliku .docx (pobierz)

Fragment Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Art.13.

 1. Na terenie działki nie może znajdować się:
  1. altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art.2 pkt 9a;
  2. obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2 oraz o wysokości przekraczającej 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym wart. 36 ust. 3.

 

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

- Różnych mebli, dywanów i chodników

- Złomu, gruzu, itp.

- Wszelkiego sprzętu AGD.

- Opon i innych części samochodowych.

- Pojemników o dużych gabarytach i beczek.

- Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.
Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !

 

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki - "Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściątych drzew pod groźbą kary".

W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z

Panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 697 - 472 - 916

UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

 

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie rodosa.pl zapraszamy do zapoznania się z instrukcją

Rejestracja krok po kroku
Dostęp do opłat
Zawiadomienie w sprawie RODO

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP: 
733-12-61-850
KONTO BGŻ: 
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780
REGON: 
007015915

Kontaktowy numer telefonu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Nowy adres email

rodosawosse@gmail.com

Sprzedam, Kupię, Zamienię

Informacje

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

 

Statystyki

 • Online Online
  • Goście Goście 3
  • Członkowie Członkowie 0
  • Suma Suma 3