Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas 

PAWEŁ KUBIK
(działka nr 125)
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 roku 
o godzinie 13:15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim św. Wincentego (Doły) , ul. Smutna 7.

Działkowcy  ROD Osa przekazują wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego.

Informacja 

Tuesday, May 5, 2020 7:41:00 PM
Mając na uwadze wysokie opłaty związane z zużyciem wody gospodarczej przez działkowców ROD ,,OSA”.
Wpłacanie zaniżonej stawki opłaty wodnej za lata  2018 i 2019 .
Wydanie decyzji w 2019 roku za wskazane lata przez ,,Wody Polskie”.
Pokrycie różnicy stawki opłaty  w kwocie ok. 19 000.00 zł.  z kwoty opłat ogrodowych  zebranych w 2019 roku .
Zarząd w trosce o nas wszystkich ustanowił uchwałą NR 16 I17 z dnia 25.04.2020r. Regulaminy dotyczące Korzystania i użytkowania wody gospodarczej na terenie ROD ,,OSA”. 
 
 

Godziny pracy 

Saturday, April 25, 2020 9:28:00 PM
Kasa ogrodu czynna od 9 maja do 17 października 2020r. w godzinach 15-17 (soboty)
Godziny pracy Zarządu 15-17 (soboty)
 
Działkowcy proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19

Ponowne przełożenie terminu Zebrania Sprawozdawczego za rok 2019 

Wednesday, April 15, 2020 4:23:00 PM

WODA W 2020 ROKU. 

Tuesday, April 14, 2020 7:04:00 PM

Komunikat w sprawie wody 

Saturday, April 11, 2020 4:42:00 PM

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa, iż woda na terenach ROD winna być dostępna. Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD zaleca uruchomienie ujęć wodnych na terenach ROD. Jednocześnie, pragniemy podkreślić, iż decyzje w tej sprawie należą do wyłącznej kompetencji każdego zarządu ROD, który zna wszelkie uzależnienia techniczne występujące na terenie ogrodu działkowego.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż w miarę możliwości technicznych, woda na terenach ROD winna być dostępna na działkach.

Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ KOMUNIKATU<<

Komunikat w sprawie wody 

Thursday, April 9, 2020 6:56:00 PM

Okręgowy Zarządu Łódzkiego PZD w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował komunikat w sprawie terminu włączenia wody w ROD. 

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ KOMUNIKATU<<

W związku z podjętą Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 roku, zostały zaostrzone ograniczenia również w strukturach Polskiego Związku Działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Z komunikatu wynika, że termin włączenia wody w ROD pozostaje w gestii Zarządów ROD i zostanie on ustalony niezwłocznie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Szanowni Działkowcy ROD ,,OSA”. 

Thursday, April 9, 2020 6:50:00 PM
Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki
najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha
działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak
musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki,
najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i
ogrodu, jako całości.
 
Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa
wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie,
solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, w stosunku do
naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że ogród
musi funkcjonować; ponosić wszelkie koszty związane z jego przetrwaniem a co
za tym idzie płynnością finansową.
 
Wpłacajmy zaliczkowo opłaty za działkę zgodnie z 2019r.
 
Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy
mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o
sprawach Naszego Ogrodu na nadchodzącym Walnym Zebraniu.
Dziękujemy i załączamy życzenia ,, odporności’’.
 
Zarząd ROD,,OSA”.

Wielkanoc w 2020 roku. 

Monday, April 6, 2020 7:27:00 PM

Apel i Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przebywania i postępowania podczas epidemii (COVIT- 19) na terenie ROD 

Monday, April 6, 2020 7:11:00 PM

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 kwietnia 2020 roku opublikował apel w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD podczas epidemii. 

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ APELU<<

W dniu 3 kwietnia 2020 roku został opublikowany komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

>> KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ KOMUNIKATU <<

Strona 1 z 2 1 2 > >>
W dniu 10.07.2018r zostały pobrane i przekazane do badania próbki wody ze studni dużej dostarczającej wodę gospodarczą do poszczególnych działek.
Celem badania było sprawdzenie stanu zanieczyszczenia i określenia czy woda nadaje się do spożycia.
Wyniki badania z dnia 13.07.2018r przedstawione są poniżej:
Przypominamy działkowcom ROD „Osa” o postanowieniach Regulaminu Korzystania z energii elektrycznej, uchwalonych przez Walne Zebranie w 2016 roku:
Część II, pkt.7
„Opóźnienie ponad 1 miesiąc opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej (ponad okresy rozliczeniowe określone w rozdziale II pkt 6 lub opłaty energetycznej w terminie określonym w rozdziale III pkt 3) stanowi podstawę do naliczania ustawowych odsetek z tytułu zaległości oraz zablokowania dostaw energii elektrycznej do działki”
Część I, pkt 6
„Ustala się opłatę w kwocie 100 zł za każdorazowe ponowne podłączenie działki do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej.”

J.Łuczyński

Drodzy działkowcy. Od początku roku 2016 została wydzielona strona przeznaczona do zamieszczania ogłoszeń sprzedam, kupię, zamienię. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest bezpłatne.

Jak to zrobić? Należy przesłać treść ogłoszenia z numerem działki  i numerem kontaktowym na adres admin@rodosa.pl.

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często
poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a
zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu
wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące
altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują
to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed
wszystkim w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

- ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

- ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

- regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

cały artykuł w postaci pliku .docx (pobierz)

Fragment Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Art.13.

 1. Na terenie działki nie może znajdować się:
  1. altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art.2 pkt 9a;
  2. obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2 oraz o wysokości przekraczającej 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym wart. 36 ust. 3.

 

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

- Różnych mebli, dywanów i chodników

- Złomu, gruzu, itp.

- Wszelkiego sprzętu AGD.

- Opon i innych części samochodowych.

- Pojemników o dużych gabarytach i beczek.

- Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.
Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !

 

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki - "Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściątych drzew pod groźbą kary".

W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z

Panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 697 - 472 - 916

UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

 

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie  zapraszamy do zapoznania się z instrukcją:

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP: 
733-12-61-850
KONTO BGŻ: 
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780
REGON: 
007015915

Kontaktowy numer telefonu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OSA"

602 220 822

Nowy adres email

rodosawosse@gmail.com

Ważne numery

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

Pogoda

Sprzedam, Kupię, Zamienię

Statystyki

 • Online Online
  • Goście Goście 4
  • Członkowie Członkowie 0
  • Suma Suma 4