Z przykrością zawiadamiamy, że odszedł

Andrzej Sucina

(działka 264)

Pogrzeb odbędzie się w piątek 23.02 o godzinie 14 na Cmentarzu Komunalnym DOŁY ul.Smutna 1

W dniu 11 listopada 2017 roku powołana została 8 osobowa komisja statutowa pod przewodnictwem Pani Renaty Olszewskiej. Zadaniem komisji będzie aktywne włączenie się do procesów związanych z zarządzaniem ROD oraz przygotowaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w roku 2018.

Informujemy działkowców którzy nie uiścili opłaty za zużytą energię elektryczną w terminie do 31 października 2017 roku, że w listopadzie zostaną, zgodnie z regulaminem uchwalonym w roku 2016, odcięci od zasilania elektrycznego. Ponowne przyłączenie działki do zasilania elektrycznego nastąpi po zapłaceniu zaległych zobowiązań oraz wniesieniu regulaminowej opłaty za ponowne przyłączenie.

ZARZĄD KOMISARYCZNY

UCHWAŁA Nr 29/2017 z dnia 23.08.2017. zarządu komisarycznego ROD „Osa” w Osse w sprawie:ustanowienia gospodarza ogrodu
Na podstawie § 15 Regulaminu ROD oraz § 46 ust 1 Statutu PSD zarząd komisaryczny ROD „Osa” w Osse postanawia, co następuje:
§ 1
Ustanawia się Pana Krzysztofa Zająca (działka nr 1) gospodarzem ogrodu.
§ 2
Do obowiązków gospodarza należa sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ROD i infrastruktury ogrodowej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprezes zarządu (Henryk Jastrzębski)
Prezes zarządu( Jacek Łuczyński)
W związku z wnioskiem zgłoszonym na Walnym Zebraniu w dniu 14 maj 2017 roku dotyczącym zwołania Walnego Zebrani Wyborczego do końca miesiąca czerwca 2017 roku Zarząd Komisatyczny ROD "OSA" 

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO PRACY W ZARZĄDZIE ROD "OSA"

O pilne zgłaszanie swoich kandydatur do Zarządu Komisarycznego w każdą sobotę w biurze ROD
w godzinach 12-15 lub telefonicznie na numer 602 220 822.
Zapraszamy

Drodzy działkowcy. Od początku roku 2016 została wydzielona strona przeznaczona do zamieszczania ogłoszeń sprzedam, kupię, zamienię. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest bezpłatne.

Jak to zrobić? Należy przesłać treść ogłoszenia z numerem działki  i numerem kontaktowym na adres admin@rodosa.pl.

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często
poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a
zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu
wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące
altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują
to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed
wszystkim w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

- ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

- ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

- regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

cały artykuł w postaci pliku .docx (pobierz)

Fragment Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Art.13.

 1. Na terenie działki nie może znajdować się:
  1. altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art.2 pkt 9a;
  2. obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2 oraz o wysokości przekraczającej 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym wart. 36 ust. 3.

 

ZDJĘCIA Z ZABAWY WAKACYJNEJ

W dziale Galeria zdjęć oraz Powitanie wakacji 2013

 

ZDJĘCIA Z OGNISKA DZIAŁKOWEGO

W dziale Powitanie wakacji 2013

Na terenie naszego ogrodu od pewnego czasu pojawiły się znaki - "Zakaz wyrzucania gałęzi i konarów, ściątych drzew pod groźbą kary".

W związku z obowiązującym zakazem gromadzenia przy bramach wyciętych gałęzi i konarów drzew w sprawie ich wywożenia ze swojej działki należy skontaktować się telefonicznie z

Panem Mariuszem Świderskim pod numerem telefonu 0 697 - 472 - 916

UWAGA DZIAŁKOWCY

ZARZĄD ROD ,,OSA” PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA GAŁĘZI I KONARÓW DRZEW ORAZ KRZEWÓW PRZY BRAMACH

 

Apelujemy o zaprzestanie wyrzucania oraz pozostawiania śmieci wokół kontenera oraz przy bramach wjazdowych do ogrodu!

Wywóz przedmiotów o DUŻYCH GABARYTACH umożliwia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie.

W celu ustalenia czynności wywozowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 719 81 98

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

- Różnych mebli, dywanów i chodników

- Złomu, gruzu, itp.

- Wszelkiego sprzętu AGD.

- Opon i innych części samochodowych.

- Pojemników o dużych gabarytach i beczek.

- Chwastów, ściętej trawy i gałęzi.

Zgodnie z uchwałą nr XL VI/370/2010 Rady Miejskiej w Strykowie kategorycznie zabrania się wynoszenia wyżej wymienionych rzeczy pomiędzy wyznaczonymi terminami oraz po terminie ostatniego wystawienia kontenera.
Przypominamy, że zamawiane kontenery to dodatkowy koszt dla działkowców !

 

Nasz adres

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Rodzinny Ogród Działkowy „OSA”

w Osse k/Strykowa
93-001 U P Łódź 7
skrytka pocztowa 121

NIP
733-12-61-850

KONTO BGŻ
59 2030 0045 1110 0000 0020 4780

REGON 
007015915

DANE KONTAKTOWE ZARZĄD
TEL.: 602 220 822

EMAIL:rodosawosse@gmail.com

Informacja

W celu utworzenia konta na stronie rodosa.pl zapraszamy do zapoznania się z instrukcją

Rejestracja krok po kroku
Dostęp do opłat

Sprzedam, Kupię, Zamienię

19-02-2017

Sprzedam działkę nr: 72
telefon kontaktowy: 503 875 152


plan ogrodu

Informacje

POLICJA 997
Stryków 42 719-84-40
Zgierz 42 714-22-00
STRAŻ
POŻARNA
998
Stryków 42 719-82-95
Zgierz 42 719-90-75
POGOTOWIE
RATUNKOWE
999
Zgierz 42 716-28-57

 

Statystyki

 • Online Online
  • Goście Goście 6
  • Członkowie Członkowie 0
  • Suma Suma 6