Przed przystąpieniem do modernizacji altany, należy przedłożyć Zarządowi projekt modernizacji (dotyczy to również budowy nowej altany) do zatwierdzenia.

Projekt musi zawierać następujące dane:
    a) zwymiarowany rysunek lub szkic działki wraz z usytuowaniem altany,
          b) część opisową (podstawowe materiały, pokrycie dachu, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, sposób dowozu materiałów i wywozu usuniętych materiałów, itp.),
          c) wniosek o zgodę na wjazd pojazdów przewożących materiały zgodnie z Regulaminem korzystania z samochodów
            i innych pojazdów.

Zarząd ROD może poprosić działkowca o udzielenie wyjaśnień lub dostarczenie  dodatkowych dokumentów.

Projekt musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w PZD.

Rozpoczęcie prac możliwe jest dopiero po otrzymaniu zgody Zarządu.

Użytkownik działki odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas  budowy  lub remontu altany.

W przypadku wybudowania altany i innych obiektów na działce niezgodnie  z owiązującymi w PZD przepisami, Zarząd  R O D podejmuje sankcje przewidziane w § 23 i 36 Statutu PZD i powiadamia Nadzór Budowlany.

Interpretacja niniejszych Zasad należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.