Przypominamy działkowcom, iż na terenie ogrodu obowiązuje ZAKAZ parkowania na alejkach.

 

Przed przystąpieniem do modernizacji altany, należy przedłożyć Zarządowi projekt modernizacji (dotyczy to również budowy nowej altany) do zatwierdzenia.

Projekt musi zawierać następujące dane:
    a) zwymiarowany rysunek lub szkic działki wraz z usytuowaniem altany,
          b) część opisową (podstawowe materiały, pokrycie dachu, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, sposób dowozu materiałów i wywozu usuniętych materiałów, itp.),
          c) wniosek o zgodę na wjazd pojazdów przewożących materiały zgodnie z Regulaminem korzystania z samochodów
            i innych pojazdów.

Zarząd ROD może poprosić działkowca o udzielenie wyjaśnień lub dostarczenie  dodatkowych dokumentów.

Projekt musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w PZD.

Rozpoczęcie prac możliwe jest dopiero po otrzymaniu zgody Zarządu.

Użytkownik działki odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas  budowy  lub remontu altany.

W przypadku wybudowania altany i innych obiektów na działce niezgodnie  z owiązującymi w PZD przepisami, Zarząd  R O D podejmuje sankcje przewidziane w § 23 i 36 Statutu PZD i powiadamia Nadzór Budowlany.

Interpretacja niniejszych Zasad należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.