Szanowni działkowcy ROD „OSA” w Osse

Po rezygnacjach osób pełniących funkcje w zarządzie ogrodu. Po rezygnacjach naszych koleżanek z udziału w pracach zarządu komisarycznego ROD oraz wobec odmowy udziału w kolejnym zarządzie komisarycznym ROD osób, z którymi przeprowadzono kilka spotkań. W trosce o realne zapewnienie obrony interesów wszystkich członków społeczności działkowej ROD „OSA”, a także w trosce o zapewnienie normalnego funkcjonowania ogrodu, Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, w dniu 26 stycznia 2017 roku, powołało kolejny zarząd komisaryczny ogrodu składający się z członków okręgowego zarządu, w osobach:

Jacek Łuczyński Prezes Zarządu Komisarycznego
Henryk Jastrzębski  Wiceprezes
Jan Pietrasiak  Skarbnik

Zadaniem w/w zarządu jest przejąć pieczę nad majątkiem oraz dokumentacją ogrodu i w terminie do dnia 15 maja 2017 r. zorganizować i przeprowadzić walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD.

Dalszych informacji szukajcie na stronie internetowej ogrodu oraz na tablicach informacyjnych w ROD.

Prezes Zarządu  Komisarycznego
ROD „OSA”
Jacek Łuczyński

 

 

 

 

W dniu 11 listopada 2017 roku powołana została 8 osobowa komisja statutowa pod przewodnictwem Pani Renaty Olszewskiej. Zadaniem komisji będzie aktywne włączenie się do procesów związanych z zarządzaniem ROD oraz przygotowaniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w roku 2018.
Informujemy działkowców którzy nie uiścili opłaty za zużytą energię elektryczną w terminie do 31 października 2017 roku, że w listopadzie zostaną, zgodnie z regulaminem uchwalonym w roku 2016, odcięci od zasilania elektrycznego. Ponowne przyłączenie działki do zasilania elektrycznego nastąpi po zapłaceniu zaległych zobowiązań oraz wniesieniu regulaminowej opłaty za ponowne przyłączenie.

ZARZĄD KOMISARYCZNY