Inwestycje zrealizowane

w roku 2023

 • oczyszczenie studzienek spływowych wody gospodarczej z zalegającego mułu.
 • naprawa i-merów na terenie ogrodu.
 • usunięcie awarii imera na 4 alejce po sezonie zimowym
 • oczyszczenie, drogi dojazdowej do bram 1-6 (przycinka drzew i krzewów po obu stronach drogi, koszenie).
 • oczyszczenie lasku po obu stronach bramy 7 z zarośniętych krzewostanów oraz z zalegających śmieci.
 • wyrównanie górki powstałej z piachu i chwastów przy bramie 7.
 • usunięcie, naprawa imera zewnętrznego wody pitnej oraz zdroju przy bramie 2.
 • wykop i oznakowanie położenia imerów zewnętrznych do wody pitnej, na drodze dojazdowej, (założenie tabliczek położenia rurociągów, wkopanie betonowych wejść do imera i pomalowanie).
 • naprawa kontenera K7 do odpadów mieszanych (na ile pozwolił szkielet kontenera).
 • usunięcie awarii w części ziemnej do skrzynki R (przed transformatorem).
 • zakup kosiarki Weibang z silnikiem Loncin.
 • przeszkolenie do obsługi kosiarki pod względem BHP pracownika ogrodu.
 • organizacja konkursu dla dzieci „Rośliny miododajne’’ (prace w technice dowolnej, omówienie prac, spotkanie z pszczelarzem, degustacja miodów).
 • organizacja „Festynu Działkowca”.
 • konserwacja bram, urządzeń wodnych na bieżąco.
 • skierowanie pisma do Burmistrza gminy Stryków w sprawie oświetlenia panelowego przy bramach wjazdowych ogrodu.
 • skierowanie pisma do Burmistrza gminy Stryków w sprawie utwardzenia drogi wjazdowej do bram 1-6 po opadach jesienno-zimowych).
 • coroczny przegląd działek.
 • odpowiedzi na pisma działkowców.
 • sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem ogrodu.

w roku 2022

 • zamieszczenie na stronie internetowej naliczeń prądowych za poszczególne kwartały pod indywidualnym kontem działkowca (stany liczników).
 • czyszczenie z mułu, odrdzewianie i malowanie baniaków do wody gospodarczej ( konserwacja).
 • naprawa – spawanie zawiasów pękniętej klapy lewego baniaka wody gospodarczej.
 • zakup 10 szt. kłódek do skrzynek z podlicznikami.
 • naprawa i-merów na terenie ogrodu.
 • poszerzenie drogi dojazdowej do bram 1-6 (przycinka drzew i krzewów po obu stronach drogi, równanie podłoża).
 • wyrównanie drogi dojazdowej bram 1-6 za sprawą Zarządu przez Gminę Stryków.
 • wysypanie kruszcem z glinką i ubicie oraz utwardzenie powstałych lejów na zjeździe z drogi asfaltowej na drogę prowadzącą do wjazdu bram 1-6 ogrodu za sprawą Zarządu przez gminę Stryków.
 • zakup 5 ławo stołów i ich impregnacja (teren działki 126 budynek Zarządu, miejsce organizacji Festynu).
 • postawienie wiaty i jej impregnacja (materiał – prezent dla wszystkich działkowców, teren działki 126 budynek Zarządu miejsce organizacji Festynu).
 • badanie wody gospodarczej.
 • organizacja konkursu dla dzieci „Rośliny parzące na działce, lesie i łące” (prace o technice dowolnej, omówienie prac).
 • organizacja „Festynu Działkowca”.
 • konserwacja bram, urządzeń wodnych na bieżąco.
 • zamówienie w ZGKiM Stryków kontenera na odpady zmieszane z 6 klapami – (do wynajmu).
 • oddanie w 2023 r. przed sezonem starego zużytego nie nadającego się do naprawy kontenera na złom.
 • coroczny przegląd działek.
 • odpowiedzi na pisma działkowców.
 • sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem ogrodu.
 • wysłanie podziękowań do Gminy Stryków i ZGKiM związane z dobrą współpracą.

w roku 2021

 • oznaczenie pojemników na śmieci (wg. zasad segregacji)- rodzaju wyrzucanych odpadów
 • wymiana na nowy zdrój wody pitnej przy bramie wjazdowej nr. 3
 • przegląd techniczny wszystkich zdrojów
 • zakup tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania gabarytów
 • zakup budek dla owadów latających szt. 2
 • założenie na koszt PGE elektronicznego czytnika energii elektrycznej przy transformatorze
 • naprawa imerów na terenie ogrodu
 • spawanie stoperów przy bramach wjazdowych
 • konserwacja bram
 • naprawa drogi dojazdowej do bram 1-6 ( zalanie szlaką dziur w płytach betonowych, utwardzenie podłoża kruszywem z glinką)
 • utwardzenie alei przy bramach wjazdowych 4, 5 – naprawa
 • skierowanie pisma przypominającego do Burmistrza gminy Stryków w sprawie hydrantu
 • skierowanie pisma przypominającego do Burmistrza gminy Stryków w sprawie zamieszczenia drogi z asfaltu do bram 1-6 i umieszczenia w planach planistycznych gminy ( czego efektem jest zamieszczenie drogi w obszarze zabudowanym)
 • pismo do Nadleśnictwa Grotniki w sprawie lasu graniczącego z działkami 200-220 i strona przeciwna przy bramie 5 dotyczące przeglądu, przycinki, wycinki chorych drzew jak i tych zagrażających altaną działkowców( przeprowadzenie weryfikacji z Nadleśnictwem, wycięcie drzewa zagrażającego bytowi działkowca, usunięcie drzew chorych, powalonych)
 • usunięcie ukręconych, powalonych drzew przy bramie 7 na skutek burzy, wiru powietrznego
 • usunięcie powalonego drzewa (brama 1-2)
 • skierowanie pisma do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o przywrócenie małego traktora do wywozu odpadów płynnych z działek
 • umieszczonych pomiędzy głównymi alejkami
 • naprawa, wymiana transformatora w systemie alarmowym budynku Zarządu ROD
 • konkurs dla dzieci ,,Owady w Naszym Ogrodzie”( zapoznanie się z pożytecznymi jak i atakującymi nasze rośliny owadami)
 • założenie na bramach 1-7 tablic ,,Proszę zamykać bramę”
 • naprawa drzwiczek przy tablicach informacyjnych budynku Zarządu i bramie 2 – wyrwanych i potłuczonych przez wichurę ( zakup płyty poliwęglanowej do potłuczonej tablicy i założenie zamków przesuwowych przy wszystkich tablicach z ogłoszeniami)
 • coroczny przegląd ogrodu
 • odpowiedzi na pisma działkowców
 • sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem ogrodu
 • przygotowanie baniaków- wody gospodarczej do oczyszczania z odkładającego się przez lata mułu (przed sezonem roku 2022, ocena stanu baniaków)

w roku 2020

 • sprzedaż porzuconej działki przez Zarząd – założenie lokaty dla Ogrodu
 • zakup poliwęglanu w celu przygotowania okienka kasowego dla działkowców
 • pomalowanie i założenie daszku metalowego nad okienkiem kasowym
 • założenie kafli przy okienku kasowym oraz ujęciu wodnym na terenie budynku Zarządu
 • dezynfekcja studni z wodą pitną i części dotykowych bram wjazdowych
 • wysiew trawy (renowacja) na terenie działki 126
 • spawanie przegubów w bramach
 • spawanie wąsów przy studzienkach z wodą pitną
 • naprawa imera na terenie ogrodu
 • regeneracja wodomierzy w Studni Nr 1 i Studni Nr 2 z wodą gospodarczą ( 12 m-cy gwarancji)
 • przygotowanie i pomiary strefy ochronnej Studni Nr 1 i Studni Nr 2 zgodnych z wytycznymi terenu ochrony bezpośredniej dla ujęć wody podziemnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie’’
 • naprawa-wymiana zaworów w studzience (brama 7)
 • spawanie zawiasów na alejkach w klapach spustowych wypływu wody gospodarczej
 • czyszczenie ciśnieniowe rur przy odkręcaniu wody gospodarczej
 • wywóz gabarytów od 05.06 – 10.07.2020 r.
 • konserwacja stołu do pin-ponga oraz siatki do gry w siatkówkę
 • burza (piorun kulisty), awaria 1/3 ogrodu- spalenie (bezpieczniki, zabezpieczenia Trafo, monitoring- kamery, sądy głębinowej, sterownika sady, kalibracja obwodu przy pompach wodnych)
 • wycinka traw koło znaków drogowych, tablicy planu ogrodu, hydrantu
 • wycinka, przycinka gałęzi gruszy przy zjeździe z asfaltu do bram 1- 6 ogrodu (za porozumieniem z właścicielem gruntu)
 • wyrównanie przez Gminę Stryków drogi dojazdowej do ogrodu- na wniosek Zarządu
 • malowanie, naprawa tablic informacyjnych ogrodu (wymiana wkładu wpinającego)
 • wymiana uszkodzonej-spróchniałej tablicy informacyjnej na nową aluminiową przy bramie 4
 • badanie czystości wody gospodarczej w Sanepidzie
 • naprawa alejek, drogi oraz wjazdu do śmietnika i bram ogrodu (zrobienie podjazdu przy 7 bramie)
 • pomalowanie, zabezpieczenie kontenera K 7
 • złożenie zapytania do Burmistrza gminy Stryków w sprawie hydrantu (brama 7)
 • uzyskanie odpowiedzi, iż środki finansowe na zabezpieczenie ogrodu w razie zagrożenia w wodę (hydrant) zostaną wzięte pod uwagę w budżecie gminy w 2021 r.
 • złożenie wniosku do Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego o przedstawienie Radzie Gminy sprawy hydrantu i zabezpieczenie środków w budżecie
 • całkowita spłata pożyczki zaciągniętej z Funduszu Samopomocowego PZD na zakup pompy wodnej (modernizacja studni głębinowej)
 • założenie budek lęgowych na terenie ogrodu
 • wymiana tablic technicznych w miejscach usytuowania Studni nr 1 i nr 2 ,,zakaz wstępu”
 • zakończenie wymiany pod-liczników na terenie ogrodu
 • zrobienie certyfikatu przepięć w gniazdach budynku Zarządu (potrzebne do ubezpieczenia)
 • coroczny przegląd działek
 • odpowiedzi na pisma działkowców
 • sprawy bieżące (związane z funkcjonowaniem ogrodu)
 • zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci (jeden przez działkowca i przy pomocy Zarządu, drugi przez Zarząd z podchodami na terenie ogrodu)
 • przebudowa strony internetowej (przeniesienie całej strony internetowej na nowoczesną platformę CMS WordPress )
 • założenie lustra drogowego przy wyjeździe z bram 1-6 Ogrodu na drogę asfaltową (współpraca z Gminą Stryków)
 • wycięcie gruszy przy drodze wyjazdowej z bram 1-6 na drogę asfaltową
 • założenie lustra drogowego przy krzyżu na zakręcie w stronę bramy 7 (współpraca z Gminą Stryków)

w roku 2019

 • pomalowanie od zewnątrz krat i budynku (modernizacja siedziby Zarządu)
 • udrożnienie rynien, naprawa na budynku Zarządu
 • założenie monitoringu miejsca składowania odpadów segregowanych i mieszanych (brama 1)
 • wymiana części podliczników energetycznych
 • pomalowanie skrzynek energetycznych ,,R’’ i ich konserwacja
 • założenie 5 sztuk gniazd elektrycznych przy pierwszych skrzynkach od bram (umożliwiających wykonywanie prac np. spawalniczych czy wykorzystanie oświetlenia ruchomego w razie konieczności)
 • zakup 2 reflektorów halogenowych ( cel; festyn- oświetlenie, bezpieczeństwo w razie wypadku)
 • przyspawanie do bram wjazdowych zapór przegubowych
 • przyspawanie uszu do klap z wodomierzami
 • pomalowanie-oznakowanie klap z umiejscowionymi podłączeniami wodnymi(studnia)
 • zrekonstruowanie i odnowienie znaków drogowych na alei dojazdowej do bram
 • założenie znaków PPOŻ- oznakowania bezpieczeństwa wjazdu pojazdów uprzywilejowanych
 • wyznaczenie drogi ewakuacyjne j- zgodnie z wymogami PPOŻ (umiejscowienie na planie ogrodu)
 • wymiana gaśnicy proszkowej w sterowni i zakup gaśnicy pianowej do budynku Zarządu(bezpieczeństwo PPOŻ)
 • zakup apteczki, oznakowanie informacyjne tablicami zgodne z bezpieczeństwem BHP w budynku Zarządu i sterowni
 • wymiana- przeróbka z tablic otrzymanych na potrzeby ogrodu – tablicy informacyjnej przy budynku Zarządu
 • naprawa, spawanie kontenera na odpady mieszane od wewnętrznej i zewnętrznej strony, blachownie
 • wycinka, podcinka drzew, bronowanie terenu, usuwanie korzeni, posianie trawy (uporządkowanie) działki 126
 • podcinka drzew wzdłuż alei dojazdowej do bram (drożność przejazdu)
 • podsypanie alejek pomiędzy bramą 4 a 7 oraz wjazdów do bram (tymczasowa naprawa po ulewie)
 • wycinka gałęzi przy śmietniku
 • zrobienie stołu biesiadnego
 • zorganizowanie ,,Festynu działkowca”(część artystyczna i biesiadna)
 • zakup paleniska 80 cm.
 • zorganizowanie ogniska ,,koszyczkowego’’
 • przeprowadzenie przeglądu ogrodu (wysłanie wezwań o uporządkowanie działek)
 • złożenie oświadczeń na podstawie prowadzonych rejestrów wpisów stanów wód, zgodnie z ustawą o prawie wodnym o stanie poboru wód podziemnych ze studni głębinowych
 • przygotowanie wodomierzy do regeneracji zgodnie z pozwoleniem-wodno prawnym studni 1 i studni 2
 • wizyta u burmistrza Strykowa- Witolda Kosmowskiego ( złożenie pism o pomoc w utwardzeniu i naprawie drogi wjazdowej do alei dojazdowej bram 1-6)
 • wizyta u burmistrza Strykowa – Witolda Kosmowskiego ( złożenie pism w Zakładzie Komunalnym w Strykowie, Straży Państwowej w Zgierzu i Urzędzie Gminy Stryków o postawienie przez gminę zgodnie z wymogami bezpieczeństwa hydrantu przy bramie 7)
 • odebranie praw do działki (1 szt)
 • odpowiedzi na pisma działkowców
 • sprawy bieżące (związane z funkcjonowaniem ogrodu)

w roku 2018

 • wymiana rur – w realizacji
 • naprawa dachu budynku administracyjnego od wewnątrz ( przez działkowców- we własnym zakresie)
 • zabezpieczenie transformatora
 • opis skrzynek energetycznych( zgodny z planem zagospodarowania działek)
 • uaktualnienie strony internetowej ogrodu( zgodne z planem inwestycyjnym na rok 2018)
 • odświeżenie i uporządkowanie części ogrodowej budynku administracyjnego
 • podłączenie prądu w górnej części budynku administracyjnego
 • wymiana zniszczonej siatki zewnętrznej przy śmietniku
 • wysypywanie gruzem kolein powstałych na alejkach (gruz we własnym zakresie z prac remontowych działkowców)
 • wdrożenie i zapoznanie działkowców z systemem ochrony danych osobowych RODO

w roku 2017

 • naprawa dachu budynku administracyjnego
 • wymiana pompy wody
 • zamknięcie – odbiór drogi dojazdowej

w latach 2009 -2012

 • likwidacja murowanych szaletów
 • wymiana urządzeń energetycznych oraz instalacji energetycznej zwiększenie mocy z 40 do 120 kW
 • zmiana taryfy energetycznej z B11 na G11
 • wymiana legalizacyjna licznków elektrycznych
 • modernizacja sieć wodociągowej (zdrój przy każdej bramie)
 • naprawa, modernizacja i konserwacja automatyki pomp wody
 • remont budynku administacyjno – biurowego w tym wymiana okien, podłączenie instalacji elektrycznej na parterze, budowa toalety
 • pomiary geodezyjne drogi dojazdowej
 • wyrównanie i utwardzenie kruszywem odcinka drogi dojazdowej
 • montaż znaków zakazu przy bramach
 • wymiana pokrycia przeciekającego dachu na blachodachówkę w budynku administacyjno – biurowym
 • montaż 2 krat w oknach budynku administracyjno – biurowego
 • wyprowadzenie gniazda elektrycznego na zewnątrz budynku administracyjno – biurowego
 • uruchomienie strony internetowej ogrodu
 • ​malowanie ścian zewnętrznych budynku administracyjno-gospodarczego
 • nowe gabloty informacyjne na terenie działek
 • remont generalny, konserwacji i malowanie zbiorników i instalacji wodnej

do roku 2009