Regulaminy

Parkowanie pojazdów na działkach

Przypominamy działkowcom, iż na terenie ogrodu obowiązuje ZAKAZ parkowania na alejkach.

Regulamin opłat wody gospodarczej

Zasady modernizacji altan

Przed przystąpieniem do modernizacji altany, należy przedłożyć Zarządowi projekt modernizacji (dotyczy to również budowy nowej altany) do zatwierdzenia.

Projekt musi zawierać następujące dane:
    a) zwymiarowany rysunek lub szkic działki wraz z usytuowaniem altany,
          b) część opisową (podstawowe materiały, pokrycie dachu, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, sposób dowozu materiałów i wywozu usuniętych materiałów, itp.),
          c) wniosek o zgodę na wjazd pojazdów przewożących materiały zgodnie z Regulaminem korzystania z samochodów
            i innych pojazdów.

Zarząd ROD może poprosić działkowca o udzielenie wyjaśnień lub dostarczenie  dodatkowych dokumentów.

Projekt musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w PZD.

Rozpoczęcie prac możliwe jest dopiero po otrzymaniu zgody Zarządu.

Użytkownik działki odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas  budowy  lub remontu altany.

W przypadku wybudowania altany i innych obiektów na działce niezgodnie  z owiązującymi w PZD przepisami, Zarząd  R O D podejmuje sankcje przewidziane w § 23 i 36 Statutu PZD i powiadamia Nadzór Budowlany.

Interpretacja niniejszych Zasad należy do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.


Altana działkowa

Temat altany działkowej i tego, jakie powinna spełniać wymagania jest bardzo często
poruszany na łamach wszystkich mediów związkowych. Niemniej jednak u wielu osób, a
zwłaszcza nowych działkowców, ciągle wzbudza zainteresowanie i dostarcza wielu
wątpliwości, dlatego po raz kolejny kompleksowo wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące
altany na działce w ROD.

Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują
to zagadnienie. Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przed
wszystkim w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.

– ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.

– ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.

– regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.


Informacja dotycząca zabudowy ponadnormatywnej. 

Fragment Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Art.13.

  • Na terenie działki nie może znajdować się:
    1. altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art.2 pkt 9a;
    2. obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35m2 oraz o wysokości przekraczającej 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
  • W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
  • Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym wart. 36 ust. 3.