Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 06 kwietnia 2019 roku w Domu Kultury „Lutnia” w Łodzi przy ul. Łanowej 14. odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.Pierwszy termin rozpoczęcia obrad zaplanowany jest na godzinę 10.00drugi termin na godzinę 10.30.
Zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych w tym terminie. Zgodnie z §56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo przez pełnomocnika.
Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zebrania.

Dokumenty w postaci plików PDF:

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który należy pokazać przy podpisywaniu listy obecności.Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23 i 30 marca 2019 roku w godzinach 15.00-17.00 w budynku administracyjnym ROD „Osa” w Osse dz. 126.
Zapraszamy